Varför spara i räntefonder?

En räntefond är en fond som placerar kapital i räntebärande värdepapper. Två exempel på sådana är statsobligationer och statsskuldväxlar. Detta tillgångsslag anses i regel har en lägre risk jämfört med aktiefonder och blandfonder. Så varför spara i räntefonder – vad är den stora tjusningen med denna typ av fond?

Varför spara i räntefonder istället för i andra tillgångsslag?

Internationellt sett har räntefonder ofta en fast ränta medan svenska fonder istället har en rörlig sådan. Detta gör det särskilt lukrativt att spara i en räntefond i ett högränteklimat. Av denna anledning har många svenska sparare valt att spara i just räntefonder istället för i andra tillgångsslag. Med det sagt går det naturligtvis att kombinera sådana fonder i en portfölj som även innehåller andra fondtyper eller till och med aktier.

Dessa är de viktigaste egenskaperna att vara uppmärksam på när du sparar i räntefonder:

En räntefond är, sett ur ett svenskt perspektiv, en fond som investerar i finansiella instrument som ger en rörlig ränta. Fonden investerar i obligationer och andra räntebärande värdepapper vars ränta är rörlig och alltså fluktuerar över tid i takt med räntenivån på den underliggande tillgången. De underliggande tillgångar som en räntefond investerar i kan inkludera såväl obligationer som statsskuldväxlar och lån som banker utfärdar till företag. Dessa lån paketeras ibland om och inkluderas i en fond som investerare kan spara i. Det är dock viktigt att vara medveten om att lånen ifråga kan medföra en viss risk.

En anledning till varför många sparar i räntefonder är att dessa fonder ger en avkastning i ett klimat med stigande räntor. Detta då de underliggande tillgångarna rör sig i takt med de stigande räntorna. Du som investerare behöver därför väga riskerna med att investera i fonden mot den potentiella avkastningen på fondens innehav.

Risken med räntefonder

Räntefonder anses vara en säkrare investering jämfört med många tillgångsslag. Med det sagt är en sådan placering inte att betrakta som helt riskfri. Den största risken med fonder av detta slag är nämligen att de underliggande innehaven inkluderar företagsobligationer som närmast kan liknas vid skräp, eller att fonden har placerat kapital i riskfyllda lån av andra slag. Därför bör du försöka sätta dig in i fondens underliggande innehav innan du gör din investering.